Taratasy pastoraly mikasika ny Etude biblique

« Dinihinareo ny Soratra Masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy.40 Kanefa tsy mety manatona Ahy hianareo hanananareo fiainana. » (Jao 5.39).

« Aoka ny tenin’ i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin’ ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin’ ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin’ ny fahasoavana ao am-ponareo ho an’ Andriamanitra. »  (Kol 3.16).

« Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’ Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. » (Rom 8.28).

Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho antsika rehetra,

Ireo tenin’Andriamanitra ireo no entina miarahaba antsika. 

Manana tombony lehibe isika vondrom-bavaka eto amin’ny tafo Paris, afaka mandinika Soratra Masina isan-kerinandro. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe : inona no vokatry izany eo amin’ny fiainantsika tsirairay ? Eo amin’ny fifandraisantsika manokana amin’ny Tompo ? Eo amin’ny fiainan’isan-tokantrano ? Sao dia mijanona ho fandinihana Soratra Masina fotsiny fa tsy misy fanatonana marina an’i Jesosy manome fiainana !

Mino isika, araka izay lazain’ny ny Soratra Masina ihany, fa ny Tompo no mihazona ny zavatra rehetra (Rom 11.36 ; He 1.3 ; Kol 1.16-17 ; Jao 19.10-11). Tsy misy miafina Aminy ny zava-misy (Sal.139 ; 1 Jao 1.5). Azy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany (Mat 28.18). Koa eo anatrehan’ny fikatonan’ny Fiangonany, tsy ny FPMA ihany, tsy afaka hilàza isika fa « tsy nampoizin’i Jesosy izao ! ». Mino isika – noho Izy lohan’ny Fiangonana, manjaka eo an-kavanan’ny Ray – fa tsy mitsahatra manomana ny fiangonany Izy mba tsy hanan-tsiny amin’ny fotoana hiverenany (Efe 5.27 ; 1 Tes 5.23). Araka izany, raisintsika ho miara-miasa ny zavatra rehetra hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. 

Tahaka ny fiangonana izay mikatona, atsahatra ny E.B. mandritry ny « confinement », mba ahazoan’ny isam-batan’olona sy ny fianakaviana tsirairay, miaina ny karemy. Mianatra mampihatra ny teny maro izay efa noraisina aloha, ary miaina izany amin’ny fahendrena rehetra fa tsy mampiasa izany am-bokony. Tsy manao izany, itsaràna ny vady na ny zanaka ; na ny zanaka amin’ny raiamandreny ; na hanamarinan-tena. Ohatra : « Ny lahy lohan’ny vavy, ramatoa. Tsy manaja an’Andriamanitra ianao raha tsy manatanteraka ny zavatra tadiaviko !» ; na hoe koa : « tezitra aho ry dada, satria rarànao tsy hanao izay tadiaviko, nefa hoy ny Soratra Masina : Hianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo ». Ny kendrena dia ny ahazoan’ity tenin’ny apostoly Paoly ity ho fiainana ao an-tokantrano : « mifampianara ka mifananara amin’ ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin’ ny fahasoavana ao am-ponareo ho an’ Andriamanitra. »

Tsy avela irery akory isika, fa isan’andro amin’ny 4 ora sy amin’ny 7 ora hariva, mifampitaona ny FPMA manontolo, manodidina ny Soratra Masina, hifona, hivavaka, sy hifampivavaka. Raha misy nefa vondrom-bavaka te hivory manokana, dia afaka manao izany izy ka mampiasa « textes libres ».

Ny Tompo anie hanampy antsika hiaina ny Teniny amin’izao fotoanan’ny karemy izao, hitondra fanavaozana sy fiainana.

Pst Solohery Raobinarison

 

 Via également l'Appli FPMA Paris

google play badge

 

annonce lettre mensuelle

 MOIS DE FEVRIER 2020

 

 

Affiche culte ouverture 40ans

 

 

 

 

 

 

  

 

DIMANCHE (REVENEZ PLUS TARD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 FLYERS Ainga novembre V3


FITSANGATSANGANANA "LUNDI DE PENTECOTE"

Ny birao, ny mpikambana mahefa eto @ sampana SLK FPMA TAFO PARIS dia faly manasa am-pitiavana sy am pirahalahiana anareo rehetra ary ny Fiangonana manontolo mba ho tonga hiara-voly sy hifaly @ fitsangatsanganana :

Alatsinainy 21 May 2018 manomboka @ 10h 00 mn / 11h 00 mn ny  fahatongavana

Toerana : Parc du Tremblay  232 Boulevard Stalingrad
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Accès Autoroute A. 4 => sortie 5

Transport en commun : RER A descendre à Champigny Bus prendre BUS 116 et compter 9 arrêts ou Bus 106.

Efa balisé ny toerana hidirana ao ka misy loko manga sy mavo nataon'ny mpikarakara.

Rehefa avy mametraka ny fiara eo @ parking dia mamonjy ny entrée 4 ary mandeha ankavia mandroso 200 m dia tonga eo @ toerana hifanomezana fotoana miaraka. 
Raha sendra very dia hafaka miantso any  Olivier RAZAFINDRANAIVO (06 17 94 04 50).

Izany toerana izany dia azo hanaovana Tennis table, Basket, pétanque, etc.......

Ny sakafo dia hatao @ endrika AGAPE ka samy mitondra ny sahaza azy ary dia rehefa tonga eny an-toerana dia hiara-mizara.
Ny voakanzo (fruit de saison) no atolotry ny sampana SLK.

 

 

vdj 21 02 2020

concert leperreux szm 28 04invitation2 sakafo fifo 2018

sportily 2019