mardi, 27, Sep, 6:39 AM

 

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Alahady 25 Septambra 2022

 Feon-java-maneno

FIHAONANA SY FANKALAZANA 

 Hira  :  14 and. 3 ("Asandrato ny feo hihoby")

3. Asandrato ny feo hihoby hoe :
Isaorana mandrakizay Ianao,
Ry Tompo mahery Izay manome
Ho anay olom-bery ny aina vaovao !
Dera, laza, sns…

Fiv : Dera, laza anie, voninahi-dehibe
Ho Anao, ry Tomponay Tsitoha o ! Amen

Vavaka fihaonana 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

FIAIKEN-KELOKA

Mpitarika: (Vavaka)

Fiangonana :   « Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; Mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

Hira :   

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

(Teny famelan-keloka)

Fiangonana :   Amen

FANKALAZANA

Mpitarika: Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra
Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.

  Hira :  166 and. 2, 3 ("Ry fo voadion’ny rany soa")

2. Ry fo voadion’ny ràny soa,
Ankalazao ny Tompo tia !
Haleloia, Haleloia,
Ry voavela heloka ô,
Tsarovy re ny indrafo,
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !

3. Miraisa fo ka miderà
Fa izy niahy hatrizay,
Haleloia, Haleloia,
Derao ny Ray sy Zanaka
Sy ny Fanahy Masina
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !
Amena

 

Feon-java-maneno

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira : 212 and. 2, 3 ("Sabatra roa lela")

2. Sabatra roa lela
Maranitra, manindrona,
Mampisaraka aina
Sy fanahy, tonona ;
Fantany avokoa
Ny am-po miafina.

3. Hotsaraina isika,
Ka ilay Teny Velona
No hanavaka antsika
Ary koa hanavotra,
Koa minoa ny teny,
Teny fahasoavana.

 

Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo

Fiangonana :   Ary ho amin’ny fanahinao

Mpitarika :   Vavaka noho ny Teny

TESTAMENTA TALOHAAmosa 6.1-7 

1 Lozan'ireo miadana ao Ziona sy ireo matokitoky foana ao an-tendrombohitr'i Samaria, dia ireo malaza eo amin'ny firenena malaza indrindra sady hatonin'ny taranak'Isiraely. 2 Mankanesa any Kalne ianareo, ka mijere, dia mandrosoa ihany ho any Hamata lehibe; Ary midina ho any Gatan'ny Filistina; Tsara noho ireo fanjakana ireo va izy? Sa lehibe noho ny tanin'ireo va ny taninareo? 3 Hianareo izay mihevitra ny andro mampahory ho mbola lavitra sy mampanakaiky ny seza fandozana, 4 Dia ireo izay mandrimandry ao amin'ny farafara ivoriny sy mitsilailay eo amin'ny fandriandriany ary homana ny zanak'ondry avy amin'ny andian'ny ondry sy ny zanak'omby avy ao am-pahitra, 5 Dia ireo izay mivovo foana manaraka ny feon-dokanga ary mamorona zava-maneno toy ny nataon'i Davida, 6 Dia ireo izay misotro divay amin'ny lovia famafazana sady mihosotra diloilo tsara Indrindra, nefa tsy onena ny fahasimban'i Josefa. 7 Koa amin'izao dia ho voalohany amin'izay hobaboina ireo, ary hatsahatro ny hobin'izay mitsilailay foana.

EPISTILY1 Timoty 6.11-16

11 Fa ianao kosa, sy lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. 12 Miadia ny ady tsaran'ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay; fa ho amin'izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. 13 Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra, Izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy, Izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Pontio Pilato, 14 mba hotehirizinao tsy hanan-tsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika izany didy izany; 15 ny Andriana finaritra sady tokana, Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo, no haneho izany amin'ny fotoany; 16 Izy ihany no manana ny tsi-fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina, Izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena; ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amena.

FILAZANTSARA :  Lioka 16.19-31

19 Nisy lehilahy manan-karena anankiray niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanaram-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. 20 Ary nisy olo-malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny; 21 ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy* ka nilelaka ny feriny.[*Na: ary ny alika koa dia avy] 22 Ary maty ilay malahelo, dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama; ary maty koa ilay manan-karena, dia nalevina; 23 ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hita* izy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany.[*Gr. Hadesy] 24 Ary izy niantso ka nanao hoe: Ry Abrahama raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny rantsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako; fa fadiranovana aho eto anatin'ity lelafo ity. 25 Fa hoy Abrahama: Anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy; fa ankehitriny izy no ampifalinay . ary ianao kosa no fadiranovana. 26 Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona ao anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita hankeny aminareo izay te-hiala etỳ, ary ny ho afa-mita hanketỳ aminay izay eny. 27 Dia hoy izy: Mangataka aminao ary aho, ry raiko: mba iraho Lazarosy hankany amin'ny tranon'ny raiko 28 (fa manana rahalahy dimy aho), mba hilaza tsara aminy, fandrao mba ho tongay amin'ity fijaliana ity koa izy. 29 Fa hoy Abrahama taminy: Manana an'i Mosesy sy ny mpaminany izy; aoka hihaino ireo izy. 30 Fa hoy kosa izy: Tsia, ry Abrahama, raiko; fa raha misy miala amin'ny maty hankany aminy, dia hibebaka izy. 31 Fa hoy Abrahama taminy: Raha tsy mihaino an'i Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy hety hino izy, na dia misy mitsangana amin'ny maty aza.

Fiangonana : Ray Masina ô, manamasina anay amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen!

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay . Amena.

  Hira : 42 (2)and. 3, 6, 7 (“Mba mihainoa, maneke")

3. Mba mihainoa, maneke
Fa sambatra izay mandre,
Ka anjakan’ny Tompo to
Izay feno antra, mora fo.
  

6. Sokafanay ny fo izao
Ry Jeso, mba hidiranao !
Ny fahasoavanao anie
Hanananay harena be !

7. Atolotray, ry Tompo ô,
Mba hahatamana Anao ny fo ;
Ny famonjena vitanao
No iankinanay izao !

TORITENY

Feon-java-maneno

ANTOKO MPIHIRA

BATISA

Hira :  246 and. 1, 4 (“Zazakely entinay");170and. 2, 3 (“Mahery ny fitiavanao")

Filazan-draharaha

RAKITRA

Hira :   310, 313

Hira fanolorana

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
 Atolotray Anao izao ;
 Mba raiso ka tahionao. Amena. 

Vavaka fisaorana sy fangatahana

TSODRANO

  Hira :   314, and.  4 (“Ry Tompo sy mpanjaka”)

 

4. Ry Tompo sy Mpanjaka!
Ampio ny olonao
Hanoa sy hanahaka
Ka hankalaza Anao,
Dia aoka hokendreny
lzay katsahinao.
Ka hahita famonjena
lzao rehetra izao,
Ry Tsitoha!
Mba manehoa
Ny hery mahagaga izay
Anananao:
Tongava mba hanjaka,
Ka angony avokoa
Ny olona navotanao,
Ry Tompo soa!

 

Mpitarika : Tsodrano
Mpitarika :   Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.
Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo !

Fiangonana :   Isaorana anie Andriamanitra !

Feon-java-maneno firavana

 

 

 

 

 

  FPMA

 Eglise Protestante Malgache en France. Paroisse de Paris


   Phone:   +33 06 01 72 13 89

   Siège:  47, rue de Clichy 75009 Paris 

   Lieu de culte:  Temple de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris

ANNONCES PROJECTION

FPMA PARIS

METEO LOCALE

SCATTERED_CLOUDS

11.1

Paris, FR

Humidité: 85%
Vent: W à 2.83 M/S
MER
LIGHT_SHOWER_RAIN
9.2°C / 14.4°C
JEU
BROKEN_CLOUDS
7.1°C / 14°C
VEN
BROKEN_CLOUDS
6.2°C / 16.2°C
SAM
MODERATE_RAIN
11°C / 17.6°C

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript63327e8f47eadReCAPTCHA, Google NotAllowedScript63327e8f47c61Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.