samedi, 02, Juil, 4:23 PM

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Alahady 03 Jolay 2022

 Feon-java-maneno

FIHAONANA SY FANKALAZANA 

 Hira  : 14 and 1, 3 ("O! ry tany rehetra, avia izao") 

1. O ry tany rehetra, avia izao
Hidera ny Tompo Mpanavotra anao
Ny Tompo miantso antsika hankao
Anatrehany mba hohasoaviny ao !

Fiv : Dera, laza anie, voninahi-dehibe
Ho Anao, ry Tomponay Tsitoha o ! Amen

3. Asandrato ny feo hihoby hoe :
Isaorana mandrakizay Ianao,
Ry Tompo mahery Izay manome
Ho anay olom-bery ny aina vaovao !
Dera, laza, sns…

Vavaka fihaonana 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

FIAIKEN-KELOKA

Mpitarika: (Vavaka)

Fiangonana :   « Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; Mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

Hira :   

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

(Teny famelan-keloka)

Fiangonana :   Amen

FANKALAZANA

Mpitarika: Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra
Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.

  Hira :  480, and. 1, 3(" Mamin’ny foko, ry Jeso ô") 

1. Mamin’ny foko, ry Jeso ô,
Ny famonjena izay vitanao ;
Ny hadisoako navelanao
Tena afaka aho mandrakizay !

Fiv : Jeso malala ô,
Mpamonjy soa !
Indro ny aiko raiso ho Anao ;
Velon-kanompo,
Velon-kanoa,
Vonon-kanao izay sitrakao !

3. Aoka ny foko sy ny fonao
Hiara-mitempo tena iray ;
Aoka ny saiko sy ny sainao
Hiray safidy mandrakizay !
Jeso malala ô ! sns…

Feon-java-maneno

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

  Hira : 177,and. 1 sy 4 ("Ry Fanahy Mpanazava!")

1. Ry Fanahy mpanazava,
Mitariha anay izao
Hianaranay ny Teny
Zay nampanoratinao !
:.: Dia hifaly
Izahay tarihinao:.:

4. Ry Fanahy mpanazava,
Ny Baiboly taminao
Dia fanilo sady toky
Hanatonanay Anao ;
:,: Mba tsilovy
‘Zay miankina aminao ! :,:

Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo

Fiangonana :   Ary ho amin’ny fanahinao

Mpitarika :   Vavaka noho ny Teny

TESTAMENTA TALOHA :      Isaïa 66.14-18    

14 Dia hahita izany ianareo, ka ho faly ny fonareo, Ary ny taolanareo ho tsara fitombo tahaka ny ahi-matiso; Ary ny tànan'i Jehovah dia ataony fantatry ny mpanompony, Fa ho tezitra amin'ny fahavalony kosa Izy. 15 Fa, indro, Jehovah ho avy amin'ny afo, Ary tahaka ny tadio ny kalesiny, Mba hanao famaliana amin'ny fahatezerany mirehitra, Sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo. 16 Fa ny afo sy ny sabany no ho entin'i Jehovah hifandahatra amin'ny nofo rehetra; Ary ho maro ny voaringan'i Jehovah. 17 Izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly, Ka manaraka ny iray ao afovoany, Ary mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy; Dia hiaraka ho levona avokoa, hoy Jehovah. 18 Fa Izaho dia hamaly* ny asany sy ny heviny, Ho avy ny hamoriana ny jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny; Dia ho avy ireo ka hahita ny voninahitro.[Na: mahalala]

EPISTILY Galatiana 6.14-18

14 Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay* nahavoahombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana, raha ny amiko, ary izaho kosa, raha ny amin'izao tontolo izao. [* Na: izay] 15 Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny ho olom-baovao. 16 Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity, dia ho aminy anie ny fiadanana sy ny famindram-po, ary ho amin'ny Isiraelin'Andriamanitra. 17 Amin'izao sisa izao aoka tsy hisy hanahirana ahy intsony; fa izaho mitondra ny marik'i Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. 18 Ho amin'ny fanahinareo anie, ry rahalahy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena.

FILAZANTSARA :  Lioka 10.1-20

1 Ary nony afaka izany, ny Tompo nanendry olona hafa koa, dia fito-polo lahy, ka naniraka azy tsiroaroa hialoha Azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. 2 Ary hoy Izy taminy: Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin'izany mangataha amin'ny Tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. 3 Mandehana; indro, Izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboadia*.[* lopa] 4 Aza mitondra kitapom-bola, na kitapom-batsy, na kapa; ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. 5 Ary izay trano idiranareo, dia lazao aloha hoe: Fiadanana ho amin'ity trano ity. 6 Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany izany. 7 Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny; fa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. 8 Ary izay tanàna iakaranareo, ka mandray anareo ny olona, dia hano izay zavatra aroso eo anoloanareo. 9 Ary sitrano izay marary ao, ka lazao amin'ny olona hoe: Efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. 10 Fa izay tanàna iakaranareo, ka tsy mandray anareo kosa ny olona, dia mankanesa eo amin'ny lalambe, ka lazao hoe: 11 Ny vovoky ny tanànanareo aza, izay miraikitra amin'ny tongotray, dia fafànay hiampanga anareo; nefa aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. 12 Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'i Sodoma amin'izany andro izany noho ny ho amin'izany tanàna izany. 13 Lozanao, ry Korazina! lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenona. 14 Fa ho moramora kokoa ny ho amin'i Tyro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. 15 Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Haetry hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita* ianao.[*Gr. Hadesy] 16 Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy. 17 Ary ny fito-polo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. 18 Fa hoy Jesosy taminy: Izaho nahita an'i Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. 19 Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. 20 Kanefa aza mifaly ianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.

Fiangonana : Isaorana anie Tompo noho ny Filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay . Amena.

Hira470 and. 1, 5("Ny foko, ry Mpamonjy") 

1. Ny foko, ry Mpamonjy,
Mangetaheta Anao ;
Maniry lalandava
Hikambana aminao !

Fiv : Tsy afaka ao am-poko
Ny faniriana Anao ;
Oneno re ny foko
Ho lapanao !

5. Finaritra ny saiko
Raha ipetrahanao,
Fa reraka ny aiko
Raha alavirinao !
Fiv : Tsy afaka ao am-poko, sns…

TORITENY

FEON-JAVA MANENO
ANTOKO MPIHIRA
BATISA 

Hira245and. 1, 4 (feo=246); 170and. 2, 3

FANDRAISAN-TANANA DIAKONA 

Hira :301 and.1,2,5 (“He sahanao, Mpamonjy ô”),283 and. 1, 5(“Manan-jara ry Jesosy”)

FILAZAN-DRAHARAHA 

RAKITRA

Hira :   313, 314, zava-maneno

Hira fanolorana

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
 Atolotray Anao izao ;
 Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Hira :   259,and. 1 sy 2 ("Ny latabatrao, ry Jeso!")  

1. Ny latabatrao, ry Jeso,
Dia atrehinay izao ;
Ny fanahinay vokiso
Amin’ny fitianao !

2. Tsy nitady zo sy laza
Ianao, ry Tomponay,
Foinao ny ainao aza
Nanavotanao anay !

.

Mpitarika :  Ho aminareo anie ny Tompo ! Aoka hizara ny fiadanana isika

Fiangonana : Ho aminao anie ny Tompo !

                   Ary ho aminao koa

Sursum Corda   (Mitsangana)

Mpitarika : Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo

Fiangonana : Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo

Mpitarika : Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra

Fiangonana : Mendrika ho deraina Izy

Préface  (Mitsangana)

Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny  zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra Anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny Anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :

Hira :    Antema 1  ( Sanctus )

Masina ! Masina ! Masina Jehovah Tompo ! Feno ny voninahitrao izao rehetra izao ry Tompo ô ! Amena

Vavaka  ( Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse )  (Mipetraka)

Mpitarika :  Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy Izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka :

Misaotra anao izahay Andriamanitra Rainay, tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.

Fiangonana : Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.

Mpitarika : Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.

Fiangonana :      Amena, avia Jesoa Tompo !

Mpitarika : Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny  Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao Izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.

Fiangonana :      Amena, avia Fanahy Masina ! 

Mpitarika : Misaotra Anao izahay Ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay Ry Zanak’Andriamanitra  Lahy Tokana Mpamonjy anay ! Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.

Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. 

Fiangonana : AMENA !

Teny Fanorenana sy Fanamasinana  (Mitsangana)

Mpitarika :  Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa  nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy :

« Raiso, hano, ity ny Tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. » 

Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy :

« Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »

Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.

Hira :    117 (Agnus Dei)

1. O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory, voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao !
Mba iantrao izahay, ry Jeso !

3.O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao
Ka maty re ny ainao !
Ampiadanonao izahay re !

Mpitarika:  Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika, koa izany no hahafahantsika manatona ny Ray, hoe 

Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

FANASANA

Mpitarika :  Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny tenan’i Jeso Kristy Tompontsika. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny Ran’i Jeso Kristy  Tompontsika. Hoy ny Tompo : andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra !

FANDRAISANA:  254, 256, 472, 167

TENY FAMPAHEREZANA (mitsangana)

Mpitarika :  Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana ! 

Fiangonana : AMENA

HIRA:  266 (« Ry Jeso Tompo, Hianao »)

1. Ry Jeso Tompo, Ianao
Isaorako tokoa izao ;
Ny ranao sy ny tenanao
No nihinanako izao !

2. Ry foko faly ambarao
Ny soa azonao izao !
Jesosy monina ao am-po,
Endrey ny hafaliako !

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HIRA753, and.1, 2(“Tiako ny hiaraka Aminao”)

Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
N’aiza n’aiza hitondranao ahy,
Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
Fa Ianao no miantso ahy !

1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
Tsy manana olon-kafa aho
Fa Ianao no fiainako ;
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

2. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jesoa Tompoko
Hitory Teny soa amin’ireo havako ;
Hanara-dia Anao, zay no faniriako
Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

HAFATRA SY TSODRANO  

Mpitarika :  Ho aminareo anie ny Tompo.
Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao.
Mpitarika :  Tsodrano 
Fiangonana:       AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !

Mpitarika : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo ! 
Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra ! 

FEON’ORGA FIRAVANA 

 

  FPMA

 Eglise Protestante Malgache en France. Paroisse de Paris


   Phone:   +33 06 01 72 13 89

   Siège:  47, rue de Clichy 75009 Paris 

   Lieu de culte:  Temple de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris

ANNONCES PROJECTION

FPMA PARIS

METEO LOCALE

CLEAR_SKY

20

Paris, FR

Humidité: 57%
Vent: SW à 2.1 M/S
DIM
SCATTERED_CLOUDS
15.9°C / 23.7°C
LUN
CLEAR_SKY
12.8°C / 24°C
MAR
CLEAR_SKY
12.8°C / 26.1°C
MER
CLEAR_SKY
14.3°C / 26.7°C

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript62c054e907cbdReCAPTCHA, Google NotAllowedScript62c054e9079a3Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.