mercredi, 07, Déc, 4:28 AM

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Alahady 04 Desambra 2022

 Feon-java-maneno

 

FIDERANA SY FANKALAZANA

Salamo  

 Hira  : 39 and. 1 sy 5("Faingaina ry Mpanjaka")

1. Faingàna ry Mpanjaka
Handray ny lovanao,
Faingàna re mba haka
Ny tany ho Anao !
Avia hampifaly
Ny malahelo fo,
Afaho ny mijaly
Sy azon’ny manjo !

5. Faingàna  ry Mpamonjy,
Ry Tompo be fitia,
Ny olonao tra-bonjy
Miantso hoe : Avia !
Anao ny fiderana,
Anao ny laza be,
Anao ny fanjakana
Sy arahaba e !

Vavaka fihaonana 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

FIAIKEN-KELOKA

Mpitarika: (Vavaka)

Fiangonana :   « Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; Mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

Hira :   

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

(Teny famelan-keloka)

Fiangonana :   Amen

FANKALAZANA

Mpitarika: Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra
Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.

  Hira :  538, and. 2("Ho tiako ny Tompoko")

2. Ho tiako ny Tompoko
Ambara-pahafatiko,
Fa Izy no Mpanafaka
Manaisotra ny heloko !
Fiv : Andro soa, sns…

Fiv : Andro soa, andro soa,
Fa Jeso no Mpanavotra !
He, ravo ny fanahiko
Mihira ao anatiko !
Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra !

Feon-java-maneno

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

  Hira:  212 and. 2, 3 ("Sabatra roa lela") 

2. Sabatra roa lela
Maranitra, manindrona,
Mampisaraka aina
Sy fanahy, tonona ;
Fantany avokoa
Ny am-po miafina.

3. Hotsaraina isika,
Ka ilay Teny Velona
No hanavaka antsika
Ary koa hanavotra,
Koa minoa ny teny,
Teny fahasoavana.

Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo

Fiangonana :   Ary ho amin’ny fanahinao

Mpitarika :   Vavaka noho ny Teny

TESTAMENTA TALOHA :      Isaïa 11.1-10    

1 [Ny amin'ny famonjena hataon'Ilay Solofon'i Davida, sy ny hira fiderana hatao amin'izany] Ary hisy Solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany; 2 Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; Ny Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana; Ny Fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah; 3 Ary ho hanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy hitsara araka ny hitan'ny masony izy, na hampiaiky araka ny ren'ny sofiny; 4 Fa hotsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo; Ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany; hamely ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany Izy, ary ny fofonain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. 5 Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehin-kibony 6 Ary ny amboadia* hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry; Ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy; Ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahy hiray toerana, Ary ny zazakely no hiroaka azy.[lopa] 7 Ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana; Ny zanany hiara-mandry; Ary ny liona hihina-mololo tahaka ny omby; 8 Ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha-nono haninjitra ny tànany ao amin'ny lavaky* ny menarana. [Na: voamason'] 9 Ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy; Fa ny tany ho henika ny fahalalana an'i Jehovah, tahaka ny anaronan'ny rano ny fanambanin'ny ranomasina. 10 Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese, Izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia Izy no hotadiavin'ny jentilisa; Ary ny fitoerany dia ho voninahitra.

EPISTILY Romana 15.4-9

4 Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny Soratra Masina. 5 Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an 'i Kristy Jesosy, 6 mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. 7 Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo* koa ho voninahitr'Andriamanitra. [* Na: (antsika)] 8 Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatò ny teny fikasana tamin'ny razana, 9 mba hankalazan'ny jentilisa an'Andriamanitra koa noho ny famindram-po, araka ny voasoratra hoe: Izany no hiderako Anao any amin'ny jentilisa Sy hankalazako ny anaranao (Sal. 18. 49).

FILAZANTSARA :  Matio 3.1-12

1 Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona Mpanao batisa, nitory tany an-efitr'i Jodia nanao hoe: 2 Mibebaha ianareo; fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. 3 Fa izy no ilay nampilazaina an'Isaia mpaminany hoe: Injany! misy feon'ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny lalan'i Jehovah, Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany (Isa. 40. 3). 4 Ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volon-drameva, ary fehin-kibo hoditra no tamin'ny valahany; ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. 5 Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mbamin'ny tany rehetra amoron'i i Jordana dia nivoaka nankany amin'i Jaona, 6 ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany. 7 Fa nony nahita ny Fariseo sy ny Sadoseo maro nanatona ny batisany izy, dia hoy izy taminy: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? 8 Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo; 9 ary aza manao anakampo hoe: Manana an'i Abrahama ho rainay izahay; fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. 10 Ary, indro, efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky; koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. 11 Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo; 12 eny an-tànany ny fikororohany, ary Izy hanadio tsara ny eo am-pamoloany ka hanangona ny variny ho any an-tsompitra; fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty.

Fiangonana : Isaorana anie Tompo noho ny Filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay . Amena.

Hira52 and 1,2,3("Efa akaiky Jeso Tompo") 

1. Efa akaiky Jeso Tompo
Haka Anao izao,
Indro, tamy Kristy Tompo
Avy ho anao !

Fiv : Dia tano mafy tsara
Izay anananao ;
Lova soa tsara fara
Indro ho anao !

2. Efa akaiky ny Mpitsara
Izay hitsara anao ;
Jeso Kristy raiso tsara
Mba ho havanao !
Dia tano mafy tsara, sns…

3. Efa akaiky ny Mpamonjy
Ta-handray anao ;
Jeso Kristy mahavonjy
No sakaizanao !
Dia tano mafy tsara, sns…

TORITENY

FEON-JAVA MANENO

FILAZAN-DRAHARAHA 

RAKITRA

Hira :   441, 18, Feon-java-maneno

Hira fanolorana

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
 Atolotray Anao izao ;
 Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Hira :   261(2)and. 4, 5 (“Ampiomany ao am-po izahay")  

4. Ry Jeso ô, miandry izahay
Ny fiavian’ny voninahitrao
Ho toy ny andro vao miposaka
Ho toy ny rano mahavelona !

5. « Raiso ny Tenako » no teninao
« Ary ny Rako ho fiainana »
Am-pitiavana no andraisanay
Na dia tsy mendrika aza izahay !

Mpitarika :  Ho aminareo anie ny Tompo ! Aoka hizara ny fiadanana isika

Fiangonana : Ho aminao anie ny Tompo !

                   Ary ho aminao koa

Sursum Corda   (Mitsangana)

Mpitarika : Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo

Fiangonana : Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo

Mpitarika : Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra

Fiangonana : Mendrika ho deraina Izy

Préface  (Mitsangana)

Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny  zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra Anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny Anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :

Hira :    Antema 1  ( Sanctus )

Masina ! Masina ! Masina Jehovah Tompo ! Feno ny voninahitrao izao rehetra izao ry Tompo ô ! Amena

Vavaka  ( Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse )  (Mipetraka)

Mpitarika :  Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy Izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka :

Misaotra anao izahay Andriamanitra Rainay, tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.

Fiangonana : Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.

Mpitarika : Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.

Fiangonana :      Amena, avia Jesoa Tompo !

Mpitarika : Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny  Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao Izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.

Fiangonana :      Amena, avia Fanahy Masina ! 

Mpitarika : Misaotra Anao izahay Ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay Ry Zanak’Andriamanitra  Lahy Tokana Mpamonjy anay ! Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.

Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. 

Fiangonana : AMENA !

Teny Fanorenana sy Fanamasinana  (Mitsangana)

Mpitarika :  Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa  nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy :

« Raiso, hano, ity ny Tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. » 

Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy :

« Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »

Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.

Hira :    117 (Agnus Dei)

1. O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory, voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao !
Mba iantrao izahay, ry Jeso !

3.O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao
Ka maty re ny ainao !
Ampiadanonao izahay re !

Mpitarika:  Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika, koa izany no hahafahantsika manatona ny Ray, hoe 

Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

FANASANA

Mpitarika :  Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny tenan’i Jeso Kristy Tompontsika. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny Ran’i Jeso Kristy  Tompontsika. Hoy ny Tompo : andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra !

FANDRAISANA:  41 [mitovy feo amin’ny 28], 532,  447, 668, 480

TENY FAMPAHEREZANA (mitsangana)

Mpitarika :  Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana ! 

Fiangonana : AMENA

HIRA:  266 (« Ry Jeso Tompo, Hianao »)

1. Ry Jeso Tompo, Ianao
Isaorako tokoa izao ;
Ny ranao sy ny tenanao
No nihinanako izao !

2. Ry foko faly ambarao
Ny soa azonao izao !
Jesosy monina ao am-po,
Endrey ny hafaliako !

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HIRAFF 34 and. 1 sy 3 (“Tompo malala ô! Mpanjakako Ianao”)

1. Tompo Malala ô ! Mpanjakako Ianao
Tamy aho fa resy lahatra
Noho ny famonjena vitanao
Eny, ry Tompo, tsy ho haiko adinoina intsony re
Ny fitiavana nasehonao

Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
Ny fitiavana natolotrao,
Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
Ny fiainako ho voninahitrao.

3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony
Ny fitiavana natolotrao
Ny fitiavana natolotrao
Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao
Fa vonona hanao ny sitrakao
Ka anio no anavaozako, sns…

HAFATRA SY TSODRANO  

Mpitarika :  Ho aminareo anie ny Tompo.
Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao.
Mpitarika :  Tsodrano 
Fiangonana:       AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !

Mpitarika : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo ! 
Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra ! 

FEON’ORGA FIRAVANA 

 

  FPMA

 Eglise Protestante Malgache en France. Paroisse de Paris


   Phone:   +33 06 01 72 13 89

   Siège:  47, rue de Clichy 75009 Paris 

   Lieu de culte:  Temple de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris

ANNONCES PROJECTION

FPMA PARIS

PARIS NEWSLETTER

Inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir nos newsletters

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript63900867baa51ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript63900867ba7ebMaps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.